Produkt byl dodán do úschovny - Klikněte zde, pro otevření úschovny
Produkt byl odstraněn z úschovny
Informace

Obchodní podmínky obchodu

V rámci našich internetových služeb používáme soubory

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, navštívili jste internetovýobchodě www.yorkczech.cz Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Košík". Zboží se přesune do tzv."košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v levé horní části hlavičky stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Doporučujeme se při každém nákupu vždy předem přihlásit - předejdete tak ztrátám obsahu košíku při případném restartu Vašeho internetového prohlížeče. Jako přihlášený uživatel můžete také využívat dalších služeb a informací našeho internetového obchodu. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem info@yorkczech.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle +420776563882 a to nejpozději do 9:00 hodin následujícího pracovního dne po odeslání objednávky. Po objednání je Vám obratem zasláno potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup na e-shopu www.yorkczech.cz. Internetový obchod provozuje York Sp. J. Zástupcem pro Českou republiku je PETR CHYTIL, 439 75 Libočany IČ: 01191292. Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( dále jen provozovatel ) a kupujícího ( dále jen zákazník).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným normám, předpisům či nařízením platným na území České republiky. Provozovatel se dále zavazuje zboží vybavit řádně vyplněným záručním listem, českým návodem k obsluze a užívání je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

III. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Provozovatel obratem potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem. V některých zejména cenově náročnějších případech si provozovatel vyhrazuje právo k vzniku kupní smlouvy finanční úhradou zálohy kupujícím. Taková objednávka bude ve většině případech autorizována vhodným způsobem např. písemně nebo telefonicky. Objednávka bude považována za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci odmítne. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka závazná ( kupující musí předložit doklad o elektronické objednávce ) a kupní smlouva vzniká až při předání zboží v kamenné prodejně. Provozovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě chyby při stanovení ceny.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupující má právo v případě změny ceny od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení informace o její změně. Konečné ceny v elektronickém obchodě jsou uvedeny s DPH. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura s dodacím listem, která slouží zároveň jako daňový doklad.

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení platby na účet prodávajícího. V případě, že zboží momentálně není skladem, oznámí tuto skutečnost provozovatel kupujícímu ( obvykle e-mailem nebo telefonicky ) a dohodne s ním další postup. O každé změně stavu objednávky je kupující informován e-mailem.

VI. Dopravní podmínky

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:
V součastné době není možný prodej na dobírku pouze přes účet č. 2100350170 / 2010

 1. DPD - platba převod na účet provozovatele č.ú. 2100350170 / 2010(variabilní symbol je číslo objednávky ) - cena 150,-
 2. DPD - platba kreditní kartou bez dobírky- cena 150,-
 3. DPD - PayPal bez dobírky – cena 150,-Kč
 4. Při objednávce zboží ve výši 3 000,- Kč s DPH a více, hradí doručení zásilky provozovatel.
 5. Dodací lhůta je zpravidla do následujícího pracovního dne od předání zboží dopravci. Provozovatel splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  VII. Záruční podmínky a servis

  a) Záruku na prodávané zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnou pohromou jako je např. úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.
  b) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo nákupu zboží viz. kontakt
  c) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které byli dodány při prodeji výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.
  d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou ale 3x po sobě se opakující.
  e) V případě opravy zboží, které není v záruční lhůtě, hradí veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného kupující.

  VIII. Vrácení zboží

  Kupující má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání kupujícím ). Po obdržení vráceného zboží budou peníze zaplacené kupujícím provozovateli, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet, a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem.Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou odmítnuty a vráceny odesílateli.

  IX. Ochrana osobních dat

  P.H. MEDUZA  SP.J.. - provozovatel elektronického obchodu www.yorkczech.cz zpracovává informace o zákaznících ve smyslu českého zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění byly jeho osobní údaje zpracovány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím jím poskytnuté e-mailové adresy. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.

  Registrovaní uživatelé

  Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k provozovateli.

  Linky na jiné stránky

  Internetové stránky, na které odkazuje stránka provozovatele mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky provozovatele. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

  X. Závěrečná ustanovení

  Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem České republiky, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.